Algemene voorwaarden Allora Caffè B.V. Oss.

Artikel 1. Toepasselijkheid.
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en/of huur en verhuur en/of huurkoop en/of bruikleen van Allora Caffè B.V. gevestigd te Oss, verder te noemen Allora.
2. De koper c.q. huurder c.q. bruiklener zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
3. Onder automaten en aanverwante artikelen wordt in het navolgende tevens het enkelvoud hiervan verstaan.
4. Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2. Overeenkomsten.
1. Overeenkomsten van koop en verkoop c.q. huur en verhuur c.q. huurkoop c.q. bruikleen met betrekking tot de automaten en aanverwante artikelen worden eerst door schriftelijke bevestiging van Allora bindend.
2. Aanvullingen of wijzigingen op deze overeenkomsten worden eerst na schriftelijke bevestiging door Allora bindend.
3. De huur c.q. huurkoop c.q. bruikleen van de automaten en aanverwante artikelen gaat in op de datum die is bepaald in de huur- c.q. huurkoop- c.q. bruikleenoverkomst tussen Allora en de wederpartij en wordt aangegaan voor de daarin genoemde periode.
4. De huur c.q. bruikleenovereenkomst eindigt door een rechtsgeldige opzegging door de wederpartij, behoudens de genoemde uitzonderingsgevallen. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een zelfde periode indien niet uiterlijk twee maanden voor de aflooptermijn geldig is opgezegd. De opzegging dient schriftelijk, per aangetekende post te geschieden.

Artikel 3. Aanbiedingen.
1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Allora zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Allora het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen in de overeenkomsten exclusief de kosten van vervoer, verzekeringen, installatie en eventuele heffingen.
3 a. Indien tussen de datum van het sluiten van de koopovereenkomst en de uitvoering van de koopovereenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging(en) wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheden e.d. is Allora gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Allora worden uitgegeven en in werking treden, dan is Allora gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
3 b. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4 a. De huurprijs is gebaseerd op de op het moment van het sluiten van de huur- c.q. huurkoopovereenkomst geldende kostprijzen van Allora. Indien, bijvoorbeeld, door verhogingen van BTW en/of andere belastingen en/of heffingen dan wel wijziging van voorschriften van de overheid, wisselkoersen of andere oorzaken, de kostprijs een verhoging ondergaat, is Allora gerechtigd de overeengekomen huurprijs dienovereenkomstig te verhogen.
4 b. Indien de huurprijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst aldus wordt verhoogd, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tegen vergoeding van door Allora in verband met de overeenkomst gemaakte kosten.

Artikel 4. Inschakeling derden.
1. Allora is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, na schriftelijke overeenstemming tussen Allora en de wederpartij, derden in te schakelen.
2. Het transport van artikelen geschiedt op een door Allora te bepalen wijze, voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 5. Prijzen
1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, exclusief andere heffingen van overheidswege. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via de website van Allora Caffè gecommuniceerd.
2. De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland zijn afhankelijk van de hoogte van het orderbedrag. Voor zendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
3. Allora Caffè kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 6. Levering en leveringstermijn
1. Allora Caffè streeft ernaar om bestellingen dezelfde of 1 werkdag na ontvangst van de betaling  ter verzending aan te bieden aan haar vervoerder. Hiertoe is Allora Caffè evenwel niet verplicht.
2. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd.
3. Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Allora Caffè zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen van eventueel al betaalde orderbedragen.
4. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
5. Opgegeven termijnen waarbinnen de automaten en aanverwante artikelen ter beschikking dienen te worden gesteld, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Indien het niet mogelijk blijkt, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, te leveren, behoudt Allora zich, nadat hij de wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld, en de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de automaten en aanverwante artikelen op risico van de wederpartij op te slaan. Na een tijdsverloop van twee weken nadat de wederpartij in gebreke is gesteld, is Allora bevoegd de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs te voldoen onverlet.
8. Aflevering van de automaten en de aanverwante artikelen geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de bestemming c.q. losplaats c.q. locatie waar de automaten geplaatst dienen te worden.
9. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd, en kan tevens op overeenkomstige wijze gefactureerd worden.
10. Tevens dient de wederpartij zorg te dragen voor aansluitingen van stroomvoorziening en watervoorziening binnen de door Allora mondeling gegeven afstand. Eventuele kosten van aanleg en onderhoud van aansluitingen zijn voor rekening van de wederpartij.
11. Tevens dient de wederpartij er voor te zorgen dat de plaats van bestemming in voldoende mate toegankelijk is voor Allora diens personeel, diens machines en diens werktuigen.
12. De overeengekomen plaats van bestemming van de automaten dient een geschikte plaats te zijn en bij de levering c.q. plaatsing vrij te zijn van overtollige materialen, planten, kasten e.d. Indien niet aan deze bepaling is voldaan op het moment van plaatsing van de automaten , zijn de kosten voor het verrichten van deze (extra) werkzaamheden voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen
13. Allora is bevoegd om ter zake van de nakoming van financiële verplichtingen een waarborgsom te vragen van 25% van de totale huur c.q. koop c.q. huurkoopsom c.q. bruikleen of zekerheid c.q. 50% vooruitbetaling van hem te verlangen alvorens tot levering van de automaten en aanverwante artikelen over te gaan.
14. De waarborgsom zal na afloop van de huur c.q. huurkoop c.q. bruikleen, mits de automaten in de vooraf in de overeenkomst bepaalde staat zijn geretourneerd, worden gerestitueerd nadat alle, met betrekking tot deze overeenkomsten financiële verplichtingen door de wederpartij zijn voldaan. Deze waarborgsom komt tevens voor verrekening in aanmerking.
15. Het is de wederpartij in geen geval toegestaan de gehuurde c.q. in bruikleen gezette automaten te verplaatsen of daaraan iets te wijzigen. Kosten die hieruit voortvloeien zullen in rekening worden gebracht bij de wederpartij.
16. De wederpartij dient als een goed huisvader met de automaten en aanverwante artikelen om te gaan en verplicht zich tot het verzekeren van de goederen tegen de geldende prijzen.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst.
1. De automaten en aanverwante artikelen worden op de overeengekomen plaats geleverd, gemonteerd en aangesloten.
2. Wanneer de levering van de automaten en aanverwante artikelen door oorzaken van buiten de schuld van Allora niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden is Allora gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Alle onkosten welke door Allora worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De wederpartij zal met betrekking tot de automaten slechts de van de van Allora afkomstige ingrediënten en nevenartikelen e.d. gebruiken, zulks te voorkoming van storing. Extra kosten die voortvloeien uit het niet gebruiken van Allora afkomstige ingrediënten en/of nevenartikelen e.d. zijn voor rekening van de wederpartij.
5. Indien de huur c.q. bruikleenovereenkomst afloopt, wordt beëindigd of wordt ontbonden, is Allora gerechtigd de automaten en de aanverwante terstond en wel onmiddellijk terug te nemen.
6. De wederpartij is verplicht er zorg voor te dragen, dat de verhuurde en/of in bruikleen gezette automaten bij terugname daarvan door Allora in de staat verkeren waarin de wederpartij deze heeft ontvangen behoudens slijtage als gevolg van normaal gebruik. Gebeurt dat niet dan is de wederpartij aansprakelijk voor de waardevermindering.
7. Allora is gerechtigd tijdens de duur van de huur c.q. huurkoop c.q. bruikleenovereenkomst wijzigingen aan te brengen aan de automaten of gelijksoortige nieuwe of gereviseerde automaten te plaatsen ter vervanging van eerder geplaatste automaten.

Artikel 8. Reclames.
1. De wederpartij is verplicht, direct bij levering c.q. plaatsing van de automaten en aanverwante artikelen, ter controle c.q. inspectie ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare gebreken constateert, dienen deze op de ontvangstbon c.q. pakbon te worden vermeld, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging binnen 24 uur hiervan aan Allora.
2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst c.q. (af)levering van de automaten en aanverwante artikelen aan Allora te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Allora kenbaar is gemaakt, worden de automaten en aanverwante artikelen geacht in goede staat te zijn ontvangen.
4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Allora dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken.
5. Indien retourzending van de automaten en/of aanverwante artikelen noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Allora indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
6. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van Allora en op een door hem te bepalen wijze, indien de reclame door hem gegrond is verklaard.
7. Indien de automaten en/of aanverwante artikelen na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of over gepakt, vervalt elk recht op reclame.
8. In geval van terechte reclame zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.
Artikel 9. Aansprakelijkheid en garantie.
1. Allora kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van gevolgschade die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woord, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten.
2. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die Allora bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de Allora– uit welke hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van de geleverde automaten en aanverwante artikelen. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag voor zover de schade gedekt wordt door een door de Allora gesloten verzekering.

5. Indien zich met betrekking tot de geleverde automaten en aanverwante artikelen kennelijke gebreken voordoen die reeds op het moment van aflevering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Allora zich de automaten kosteloos te vervangen.
6. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Allora te zijner keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de geleverde, dan wel tot vervanging van de verkochte automaten.
7. Allora staat in voor de normale kwaliteit en deugdelijkheid van de automaten.
8 a. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Allora tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
8 b.  Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen Allora tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken.
9. Zo door Allora geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
10 a. De wederpartij verliest diens rechten jegens Allora en is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Allora tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
10 b. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Allora strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
10 c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

Artikel 10. Betaling.
1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum netto contant te geschieden op een door Allora te bepalen wijze, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd. Bovengenoemde bepaling blijft buiten beschouwing indien de wederpartij en Allora schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. Bij overschrijding van voorgenoemde termijn, is huurder vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, een cumulatieve vertragingsrente van 2% verschuldigd. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
b. Nadat de huurder door Allora eenmaal is aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, is de huurder van rechtswege in verzuim. Nadat huurder in verzuim is, komen zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk ten laste van huurder.
c. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
•  Minimumtarief  €          40,00
•  15% over eerste  €     2.500,00
•  10% over volgende €     2.500,00
•  5% over volgende  €     5.000,00
•  1% over de volgende  € 190.000,00
•  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.
3. Ter keuze van Allora kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Allora bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien Allora het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. De betaling dient te geschieden zonder verzekering, korting en/of opschorting.
7. De overeengekomen huurprijs c.q. huurkoopprijs dient per maand bij vooruitbetaling door middel van automatische incasso te worden voldaan.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud.
1.  Allora behoudt zich de eigendom van de geleverde automaten en aanverwante artikelen voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Allora volledig heeft voldaan.
2. Verhuurde- en in bruikleen gezette automaten blijven te allen tijde eigendom van Allora.
3. De eigendom van de verkochte automaten en aanverwante artikelen bij de koop op afbetaling zal pas op de wederpartij overgaan na ontvangst van de betaling van de laatste overeengekomen huurkooptermijn c.q. de overgebleven restwaarde dan wel de overeengekomen contractuele waarde.
4. De in lid 1 van dit artikel bedoelde betalingsverplichting bestaan uit het betalen van de prijs, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
5. Ingeval Allora een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Allora vergoeding van schade, gederfde winst en renten te vorderen.
6. Het staat de wederpartij niet vrij de in lid 1 van dit artikel, maar tevens tijdens de duur van de overeenkomsten genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde automaten en aanverwante artikelen te bezwaren, te verkopen of anderszins te vervreemden.
7. De wederpartij is verplicht Allora terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de automaten en aanverwante artikelen waarop, krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 12. Serviceovereenkomst.
1. Voor de door Allora verkochte automaten en aanverwante artikelen kan de wederpartij schriftelijk een serviceovereenkomst afsluiten. Voor de in bruikleen gezette, verhuurde en huurkoopautomaten bestaat een verplichting tot afsluiten van de serviceovereenkomst. Deze overeenkomst valt onder dezelfde voorwaarden
2. Ingeval de wederpartij een serviceovereenkomst met Allora heeft gesloten, zal Allora alle voor het verhelpen van storingen aan de automaten noodzakelijke reparaties verrichten en/of voor vervanging van onderdelen zorgen tegen de tarieven die zijn overeengekomen in de serviceovereenkomst.
3. Tevens zal Allora tweemaal per contractjaar een preventieve servicebeurt verzorgen waarbij het apparaat schoongemaakt en afgesteld wordt en indien nodig vervanging van kleinere onderdelen, grotere onderdelen zullen indien nodig tegen de dan geldende tarieven worden vervangen .
4. De wederpartij dient storingen en het niet functioneren van de automaten onverwijld aan Allora te melden.

5. De serviceovereenkomst wordt aangegaan voor een zelfde termijn als de bruikleen-, huur-  en huurkoop overeenkomst.
6. Voortijdige opzegging geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het verschuldigde jaartarief.
7. Indien werkzaamheden het gevolg zijn van ondeskundig of verkeerd gebruik van de apparatuur door de wederpartij, diens personeel of andere gebruikers van de automaten, onvoldoende onderhoud van de automaten door de wederpartij, reparaties, veranderingen of afstellingen e.d., welke niet zijn verricht door van Allora afkomstig technisch personeel, al dan niet opzettelijke beschadigingen van de automaten door de wederpartij, diens personeel of derden of indien automaten niet van Allora afkomstige ingrediënten of nevenartikelen wordt gebruikt, waardoor storing optreedt, wordt uitvoering van werkzaamheden door Allora geacht niet te zijn begrepen in de vaste tarieven en worden deze in rekening gebracht volgens de algemeen geldende tarieven van Allora.
8. De wederpartij kan de rechten en de verplichtingen uit de serviceovereenkomst niet overdragen.

Artikel 13. Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Allora gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 14. Overmacht.
1. In geval nakoming van datgene waartoe Allora krachtens de met de wederpartij overeengekomen overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan een niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruik(er), of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Allora ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Allora, is Allora gerechtigd de tussen de partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnenlandse en buitenlandse onrusten, overheidsmaatregelen , staking en door uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Allora in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan Allora verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 15. Annulering en ontbinding.
1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. Artikel 6.265 e.v. van het Burgerlijk Wetboek of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
2. Het eerste lid van dit artikel blijft buiten beschouwing indien de wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Allora daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan Allora, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, tegen betaling van de kostprijs.
4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering dan wel bij ontbinding  en vrijwaart Allora ter zake. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 16. Toepasselijk recht/Bevoegde Rechter.
1. Op de tussen Allora en wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechter binnen het arrondissement/kanton waar Allora gevestigd is.

Artikel 17. De algemene voorwaarden.
De algemene voorwaarden van Allora zijn exclusief met voorrang van toepassing boven de algemene voorwaarden welke de wederpartij eventueel hanteert.

Artikel 18. Persoonsgegevens
1. De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Allora Caffè nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met Allora Caffè contact opnemen. Allora Caffè zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
2. Allora Caffè zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.