Privacy statement Allora Caffè B.V.

Allora Caffè legt in het privacy statement aan u uit welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden. Ook wijst Allora Caffè u met deze privacystatement op de risico’s, rechten en verplichtingen en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Verder maakt Allora Caffè u duidelijk op welke wijze de rechten met betrekking tot de verwerking kunnen worden uitgeoefend.

Indentiteit/contactgegevens

Allora Caffè B.V.
Pastoor Bloemstraat 82
5345 TP Oss
Telefoon: 0412 484416
E-mail: info@alloracaffe.nl
Vragen op het gebied van privacy kunt u stellen via e-mail: info@alloracaffe.nl

Gegevensverwerking

Via de diensten van Allora Caffè en/of de aan haar gelieerde ondernemingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. Allora Caffè gebruikt de gegevens onder ander doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Allora Caffè. Allora Caffè verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, het doen van gerichte marketingacties, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De aan Allora Caffè gelieerde onderneming is Jura Premium Store Brabant.

Websites van Allora Caffè:

 • www.alloracaffe.nl
 • www.jurapremiumstorebrabant.nl

Soorten gegevens die worden verzameld

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Locatiegegevens;
 • Inloggegevens;
 • Betalingsgegevens zoals factuuradres, bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens;
 • Gedetailleerde (technische)gegevens over het gebruik van onze diensten, websites of apps, bijvoorbeeld het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en -taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres.

Van belang hierbij is om te weten dat Allora Caffè niet altijd alle gegevens van u gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor Allora Caffè de gegevens verwerkt.

Allora Caffè verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

Allora Caffè verwerkt de persoonsgegevens die klanten zelf aan Allora Caffè ter beschikking stellen. Ook wordt de informatie ter beschikking gesteld door aanmelding van de nieuwsbrief.

De e-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst. De klant heeft op iedere nieuwsbrief de mogelijkheid zich af te melden via een link.

Allora Caffè verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, word hiervoor expliciete toestemming gevraagd.

Bron van gegevensverkrijging

Allora Caffè vraagt de gegevens bij de klant op en de klant verstrekt uit eigen wil gegevens. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken. Ook zijn er gegevens die Allora Caffè automatisch verkrijgt. Denkt hierbij aan gedetailleerde gegevens over de apparaten die de klant gebruikt. Allora Caffè verkrijgt deze gegevens via cookies en vergelijkbare technieken.

Doeleinden voor de gegevensverwerking

Allora Caffè gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de diensten en producten van Allora Caffè aan te bieden en te kunnen laten werken
 • Relatiebeheer
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Uitvoering van analyses
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Toestemming

Allora Caffè zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete  toestemming, dan hebt u altijd het recht om de toestemming in te trekken.

Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Het kan zijn dat we uw gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan Allora Caffè de diensten/goederen niet leveren.

Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht

Allora Caffè kan gegevens verwerken omdat die op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient Allora Caffè bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Allora Caffè zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn.

Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan Allora Caffè gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Allora Caffè zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Allora Caffè zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. Allora Caffè zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor onder 6, 7 of 8 genoemde grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken.

Ontvangers van persoonsgegevens

 Uw gegevens kunnen binnen Allora Caffè en aan Allora Caffè gelieerde ondernemingen worden uitgewisseld en gecombineerd.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt Allora Caffè gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. Allora Caffè maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit zal in een zogenaamde verwerkersovereenkomst worden vastgelegd.

Allora Caffè zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Allora Caffè daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Klacht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Allora Caffè respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Allora Caffè doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Als Allora Caffè (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht Allora Caffè deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

Rechten voor jou als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar mijn account.

Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@alloracaffe.nl. Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. Allora Caffè probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

Wijzigingen

Allora Caffè behoudt zich het recht voor om dit privacystatement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Vragen en/of opmerkingen?

Neem contact op met ons via:
E-mail: info@alloracaffe.nl
Telefoon: 0412 484416
Allora Caffè, Pastoor Bloemstraat 82, 5345 TP Oss.

16-03-2018